VOLLE EVANGELIE KERK

- Die Goddelike inspirasie van die Bybel, die Heilige Skrif
- Een God, ewigdurend bestaande in drie persone nl. Vader, Seun en Heilige Gees
- Die Here Jesus Christus, die Eniggebore Seun van die Vader, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die   

  maagd Maria, gekruisig en begrawe is, wat opgestaan het uit die dode, opgeneem is na die Hemel en nou aan die

  regterhand  van die Vader as Middelaar sit.
- Die Duiwel of Satan: ‘n werklike persoon; oorspronklik ‘n geskape wese wat as gevolg van sy oortreding uit die
   teenwoordigheid van God verwerp is en nou die vyand van God en mens en elke ware gelowige is
- Sonde: die val van die mens en sy verlore toestand van nature
- Bekering tot God
- Wedergeboorte of die Nuwe Lewe en die doop van die gelowiges deur die Heilige Gees in die Liggaam van Christus
- Versoening tussen God en mens
- Verlossing deur die bloed van Christus
- Regverdigmaking deur geloof in die Here Jesus Christus
- Waterdoop van die gelowige deur enkelvoudige onderdompeling
- Restitusie
- Die gelowige se belydenis van sonde
- Heiligmaking en heiligheid
- Die inwoning deur die Heilige Gees in die gelowige
- Die doop van die gelowige in die Heilige Gees en dieaandoening van krag vir getuienis en diens deur die verrese 

  verheerlikte Christus, as belofte van die Vader
- Die uiterlike teken van spraak in ander tale soos die Heilige Gees gee om uit te spreek, as aanvanklike

 Skriftuurlike bewys van die gelowige se doop in die Heilige Gees
- Die negevoudige vrug van die Heilige Gees in die lewe van die wedergebore gelowige
- Die negevoudige openbaring van die Heilige Gees en die volle charismatiese toerusting van die gelowige

  met geestelike gawes vir diens

- Skriftuurlike genesing van die liggaam deur Goddelike krag
- Die Avondmaal of Nagmaal
- Die kerk as die uitverkore gemeenskap van wedergebore gelowiges in die Here Jesus Christus
- Die persoonlike wederkoms van die Here Jesus Christus om Sy opgewekte en verheerlikte Kerk in die lug te ontmoet.
- Die groot verdrukking aan die einde van hierdie tydsbedeling
- Die duisendjarige vrederyk van die Here Jesus Christus onmiddelik na die groot verdrukking
- Die Nuwe Hemel en Nuwe Aarde waarin geregtigheid woon
- Die ewige straf van die goddelose

MEER OOR ONS

Wat ons glo

Leierskap

Past Andre Hanekom

Stephan vd Merwe

Vise-Voorsitter

Frans Beeslaar

Tesourier

Melissa McCabe

Kinderkerk

Isak van der Linde

Young Adults